Administracja publiczna

Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych tematyką szeroko pojętej administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej.  

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w administracji (rządowej i samorządowej), jak też dążących do pogłębiania swojej wiedzy oraz ponieść kompetencje zawodowe w celu ubiegania się o wyższe stanowiska służbowe. Studia podyplomowe administracja publiczna skierowane są do osób chcących zdobyć wykształcenie z zakresu administracji publicznej oraz w przyszłości podjąć pracę w instytucjach administracyjnych różnego szczebla, w szczególności na stanowiskach kierowniczych lub w służbie cywilnej.

Program studiów obejmuje 150 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3000 zł,  (1500 zł/sem.)

Na studiach podyplomowych administracja publiczna kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.

W programie:
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy i  prawa urzędniczego
Podstawy prawa gospodarczego
Ubezpieczenia społeczne
Podstawy prawa karnego skarbowego
Podatki i prawo podatkowe
Podstawy prawoznawstwa
Podstawy ustroju RP i samorządu terytorialnego
Postępowanie administracyjne i podatkowe
Prawo finansów publicznych
Odpowiedzialność karna urzędnika
Zamówienia publiczne
Materialne prawo administracyjne

 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.