Przygotowanie pedagogiczne


Kwalifikacyjne studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania w ośrodkach dydaktycznych, w których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.
 
Program studiów obejmuje 480 godzin dydaktycznych w tym 150 godzin praktyk zawodowych. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3900 zł,  (1300 zł/sem.)

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
 
Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Pozwalają one uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom szkół wszystkich szczebli. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.
Dzięki studiom podyplomowym Przygotowanie pedagogiczne absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, natomiast osoby z tytułem magistra - wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół. 
Program studiów uwzględnia wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne słuchacz powinien zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS (minimum po 20 punktów ECTS w każdym semestrze).
 
W programie:
Moduł  I - Przygotowanie  w zakresie  psychologiczno-pedagogicznym 
Pedagogika ogólna
Elementy pedagogiki specjalnej 
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Psychologia ogólna
Pedagogika społeczna
Psychologia rozwojowa
 
Moduł II - Przygotowanie w zakresie dydaktycznym 
Dydaktyka ogólna   
Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  
Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych  
 
Moduł  III - Przedmioty kształcenia pomocniczego
Trening umiejętności komunikacyjnych
Kultura języka i emisja głosu
Pierwsza pomoc przedmedyczna 
Współpraca instytucji oświatowej ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami
Podstawy BHP w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych
Technologia informacyjna
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa dziecka
 
Moduł IV - Przygotowanie do egzaminu końcowego
Seminarium dyplomowe
 
Moduł V- Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.