Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów obejmuje 405 godzin dydaktycznych w tym 150 godzin praktyk zawodowych. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3300 zł,  (1100 zł/sem.)
 
Absolwent tej specjalności posiada specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela - wychowawcy w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi właściwie dobierać i oceniać metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także kierować procesami kształcenia i wychowania w grupie i zespole. Umie też animować prace nad wspieraniem rozwoju uczniów, inspirować ich do samokształcenia oraz oceniać jakość działań realizowanych w tej sferze.
 
Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Mają charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, może być też zatrudniony na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Program studiów uwzględnia wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
W programie:
Elementy matematyki
Podstawy wiedzy o języku polskim
Podstawy wiedzy o środowisku
Pedagogika przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach dziecięcych
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiskowa z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja muzyczna z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja plastyczna z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne (warsztaty metodyczne)
Emisja głosu
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne słuchacz powinien zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS (minimum po 20 punktów ECTS w każdym semestrze).
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.